•  

Čo je to franchising

Kooperácia je jeden z osvedčených postupov, ktorým môžu podnikateľské subjekty získavať synergický efekt. Jednou z najrozšírenejších foriem odbytu ale aj spolupráce samostatných podnikateľov je franchising.

Za najobsažnejšiu definíciu franchisingu považujeme tú, ktorú vypracovalo Európske franchisingové združenie (Code de déontologie européen de la franchise, Fédération française de la franchise, Paris 2004):

„Franchising je systém predaja, prostredníctvom ktorého sa predávajú výrobky, služby alebo technológie. Spočíva v úzkej a stálej spolupráci právne samostatných a finančne nezávislých podnikov – franchisora (franchisingového poskytovateľa) a jeho franchisees (prijímateľov). Poskytovateľ franchisingu dáva svojim partnerom – prijímateľom právo a súčasne aj povinnosť využívať jeho koncepciu v stanovenom rámci. To oprávňuje, ale aj zaväzuje prijímateľa používať meno systému, značku tovaru, značku služieb a ostatné priemyselné ochranné a autorské práva, ako aj know-how, hospodárske, technické a obchodné metódy. Poskytovateľ franchisingu poskytuje prijímateľovi podporu za priamu alebo nepriamu odmenu. Na tento účel partneri medzi sebou uzatvárajú zmluvu.“

V tejto súvislosti „know-how" znamená súbor nepatentovateľných praktických poznatkov, ktoré spočívajú v osvedčených skúsenostiach poskytovateľa franchisingu, a sú:

tajné (dôverné), t.j. know-how vo svojej podstate, štruktúre a zložení nie je všeobecne známe a nie je ľahko dostupné komukoľvek. Každá jednotlivá časť know-how musí zostať utajená a nedostupná, poskytnutá a využitá môže byť len so súhlasom franchisingového poskytovateľa;

dôležité, t. j. know-how obsahuje poznatky, ktoré sú pre prijímateľa franchisingu dôležité a nevyhnutné z hľadiska predaja tovaru alebo poskytovania služieb spotrebiteľom; ide najmä o úpravu tovaru na predaj, ktorá je spojená s poskytovaním služieb, druh a spôsob obsluhy zákazníkov, administratívu, riadenie a hospodárenie podniku prijímateľa. Know-how musí byť užitočné tak, aby zlepšilo konkurencieschopnosť, umožnilo zvýšiť výkon alebo uľahčilo preniknutie na nový trh;

identifikovateľné, t. j. know-how musí byť dostatočne podrobne opísané a overené, či spĺňa znaky tajnosti a dôležitosti. Opis knowhow sa môže uviesť vo franchisingovej zmluve alebo v inej vhodnej forme.

Každá z uvedených definícií vychádza z daného prostredia a obdobia a prispieva k spresneniu pojmu. Ak prihliadneme na počiatky franchisingu v USA, franchising býva označený ako „Product Distribution Franchising“, alebo aj ako „Product and Tradename Franchising“. Dôraz sa v tom čase kládol na odbyt produktov pod značkou výrobcu. Moderná generácia franchisingu rozvíjaná od päťdesiatych rokov minulého storočia dostala označenie „Business Format Franchising“. Je to komplexnejší koncept franchisingu, v ktorom sa presadzuje rozsiahlejšia spolupráca franchisora a franchisees v procese podnikania pred i počas trvania zmluvy.

Zhrnieme:

Franchising možno považovať za:

  • dynamický odbytový systém,
  • špecifickú modernú formu spolupráce medzi podnikmi,
  • overený kompletný systém podnikania „na kľúč“.

Franchisor je pôvodcom a majiteľom produktov a úspešnej podnikateľskej koncepcie, ktoré ďalej predáva a rozširuje. Predstavuje jadro, koordinačné centrum franchisingového reťazca. Franchisee je samostatný partner, ktorý získava od franchisora známe meno, obchodnú značku, imidž, technológiu, skúsenosti a marketingovú podporu. Franchisor spolu so svojimi franchisees tvorí franchisingový reťazec.

Iné formy kooperácie

  • odbytové združenie
  • nákupné združenie
  • marketingové združenie
  • družstvo maloobchodníkov
  • dobrovoľný reťazec
  • koncesia -licencia