•  

Ochrana osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákona“)

Vážení záujemcovia o naše služby,

aby sme si mohli plniť svoje zmluvné a zákonné povinnosti potrebujeme Vaše osobné údaje. Bezpečnosť Vašich osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé a preto Vás informujeme o základných zásadách spracúvania Vašich osobných údajov. PrevádzkovateľSlovenská franchisingová asociácia, so sídlom Žitná 7206/1 83106 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 31750508, zapísaná v Ministerstvo vnútra SR, Registračné číslo: VVS/1-900/90-10181 zo dňa 19.12.1994 (ďalej len ako „prevádzkovateľ“), v súlade s Nariadením a Zákonom zabezpečil ochranu spracúvania Vašich osobných údajov v súlade s nasledujúcimi základnými zásadami spracúvania osobných údajov.

Dotknutá osobou je:

fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané prevádzkovateľom pri poskytnutí služby a/alebo uzavretí zmluvy o poskytnutí účtovných služieb a/alebo zmluvy o poskytnutí elektronického obsahu (ďalej len ako „zmluva“) o ktoré prejavila záujem v prospech seba alebo iných osôb a/alebo udelí prevádzkovateľovi súhlas s použitím jej osobných údajov na marketingové účely.

Osobné údaje sú:

a)

spracúvané prevádzkovateľom Slovenská franchisingová asociácia, so sídlom Žitná 7206/1 83106 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 31750508, zapísaná v Ministerstvo vnútra SR, Registračné číslo: VVS/1-900/90-10181 zo dňa 19.12.1994,

b)

spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe („zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť“);

c)

získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nie sú ďalej spracúvané spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi; účely spracúvania poskytnutých údajov sú:

 1. spracovanie objednávky, uzavretie zmluvy, plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmeny zmluvy, ukončenie zmluvy,
 2. fakturácia, prijímanie a evidencie platieb, evidencia, uplatňovanie, vymáhanie a postupovanie pohľadávok,
 3. poskytovanie zákazníckej starostlivosti, vrátane vybavovania sťažností a reklamácií a zodpovedania otázok objednávateľa,
 4. uchovávania a poskytovania osobných údajov orgánom činným v trestnom konaní a iným oprávneným orgánom podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov,
 5. marketing, t. j. ponúkanie alebo propagáciu výrobkov a služieb Predávajúceho, vrátane zasielania informácií a informačných materiálov o usporiadaných akciách, kampaniach, výrobkoch a iných aktivitách realizovaných najmä na podporu predaja,

ďalšie spracúvanie na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či štatistické účely sa v súlade s článkom 89 ods. 1 Nariadenie nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodnými účelmi („obmedzenie účelu“);

d)

primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú („minimalizácia údajov“);

e)

správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia („správnosť“);

f)

uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, pokiaľ sa budú spracúvať výlučne na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely v súlade s článkom 89 ods. 1 Nariadenia za predpokladu prijatia primeraných technických a organizačných opatrení vyžadovaných Nariadením na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb („minimalizácia uchovávania“);

g)

spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení;

 • Pri spracovaní osobných údajov dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu.
 • Na zabezpečenie ochrany Vašich osobných údajov sme prijali potrebné technické a organizačné opatrenia.
 • Spracúvame Vaše osobné údaje v listinnej podobe ako aj v elektronickej podobe, bez možnosti ich zneužitia.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:

 • Marketingové účely,
 • Použitie súborov Cookies

Marketingové účely

Aby sme Vám mohli poskytovať informácie o možnostiach využitia ponuky našich služieb a tovarov, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, miesto bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.

Súhlas na spracovanie osobných údajov na marketingové účely, máte právo kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, a to informovaním Prevádzkovateľa na e-mailovú adresu info@sfa.sk, prípadne na adresu sídla prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym tretím osobám.

Vaše osobné údaje pre účely marketingové uchovávame do odvolania Vášho súhlasu so spracúvaním a uchovávaním osobných údajov. V prípade, ak svoj súhlas odvoláte, budú Vaše osobné údaje zmazané. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním.

Požívanie súborov cookies

Na vytvorenie ponuky podľa vašich predstáv používame súbory cookies a podobné technológie, ako napr. pixely, tagy a pod. (tzv. „cookies“). Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré umožňujú opätovné rozpoznanie používateľa a analýzu vášho využívania našej webovej stránky.

Dobra uchovávania súborov cookies

Väčšina súborov cookies, ktoré používame, je po ukončení relácie v prehliadači automaticky vymazaná z vášho pevného disku (tzv. dočasné súbory cookies alebo session cookies). Okrem iného používame aj také súbory cookies, ktoré zostávajú na vašom pevnom disku aj po ukončení relácie („perzistentné cookies“). Pri ďalšej návšteve automaticky rozpoznáme, že ste už naše stránky navštívili a vieme, ktoré záznamy a nastavenia uprednostňujete. Tieto súbory cookies slúžia predovšetkým na to, aby bola naša ponuka prístupnejšia pre používateľa, efektívnejšia a bezpečnejšia. Súbory cookies, ktoré používame, nájdete v našich nastaveniach súborov cookies. Tu nájdete informácie o poskytovateľoch súborov cookies, účeloch používania týchto súborov, spracovaných kategóriách údajov, právnych predpisoch týkajúcich sa spracovania údajov v súvislosti s používaním súborov cookies, dobe a miestach uloženia údajov, na ktorých sa údaje spracovávajú.

Typy súborov cookies.

a)      Nevyhnutné súbory cookies (tzv. technické cookies)

Technické súbory cookies používame pre účely správneho fungovania našej internetovej stránky. Vypnutie týchto súborov cookies môže spôsobiť jej nesprávne fungovanie.

b)      Použitie cookies a externých obsahov pre marketing/reklamu (tzv. marketingové cookies).

Využívame cookies pre marketingové a propagačné účely, aby sme na báze analýzy správania používateľov pri surfovaní boli schopní vyvodiť závery o ich záujmoch a potrebách a mohli segmentovať používateľa s rovnakými alebo podobnými záujmami a potrebami (cieľové skupiny). V nadväznosti na to sa dá reklamu cielene použiť pre užívateľov priradené ku konkrétnej cieľovej skupine (targeting).

Tieto cookies sa navyše používajú na riadenie početnosti zobrazenia reklám (najmä k ich obmedzeniu) a meranie vplyvu, obzvlášť efektívnosti kampaní. Cez reklamné siete môže tiež nastať používanie cookies tretích strán, ktoré sa používajú v súvislosti s ich službami. Tieto súbory cookies zisťujú, či používateľ navštívil webovú stránku a odovzdávajú informácie tretej strane, kde môžu byť prepojené s funkciami poskytovanými inými organizáciami. Okrem toho špeciálne cookies umožňujú aktivovanie reklamy užívateľom sociálnych sietí.

c)      Analytické súbory cookies

Tzv. analytické súbory cookies slúžia na sledovanie vášho správania na našej internetovej stránke a jeho následného vyhodnocovania, a to za účelom zlepšenia a prispôsobenia internetovej stránky vašim potrebám.

d)      Funkčné súbory cookies

Tzv. funkčné súbory cookies slúžia na zapamätanie si volieb používateľov (napríklad jazykové preferencie, prihlasovacie údaje) a na prispôsobenie funkcií internetovej stránky vašim potrebám.

Na použitie cookies potrebujeme váš súhlas. Súhlas nám môžete poskytnúť pred tým ako začnete prehliadať naše internetové stránky. Neposkytnutie súhlasu nebráni technickému uloženiu údajov (tzv. „technických cookies“) alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovanie našich služieb.

Prevádzkovateľ rešpektuje vaše rozhodnutia o akceptácii cookies. Súhlas, ktorý nám poskytnete, môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred odvolaním súhlasu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom na: info@sfa.sk.

Poučenie o Vašich právach

 1. Prevádzkovateľ si vás dovoľuje poučiť, že spracúva vaše osobné údaje v súlade s Nariadením a Zákonom na účely splnenia svojich zmluvných a zákonných povinností, prípadne aj na marketingové účely, ak ste prevádzkovateľovi na tento účel udelili súhlas.
 2. V súlade s Nariadením máte v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov nasledovné práva:
 • Právo na prístup k osobným údajom – ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú prevádzkovateľom spracúvané, máte právo vedieť, či prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje. Pokiaľ vaše osobné údaje spracúva, máte právo ho požiadať o prístup k týmto údajom. Na základe Vašej žiadosti vám prevádzkovateľ vydá potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov a poskytne kópiu osobných údajov, ktoré spracúva. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate ako dotknutá osoba, má právo prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.
 • Právo na opravu osobných údajov – v prípade, ak prevádzkovateľ eviduje vo svojej evidencii nesprávne osobné údaje, máte právo požiadať ho o opravu osobných údajov.  Zároveň máte ako dotknutá osoba právo aj na doplnenie prípadných neúplných osobných údajov. Na základe Vašej žiadosti prevádzkovateľ vykoná potrebnú opravu, prípadne doplnenie osobných údajov a to bez zbytočného odkladu.
 • Právo na vymazanie osobných údajov – v prípade spracovania osobných údajov na marketingové účely, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Rovnako máte ako dotknutá osoba právo na vymazanie osobných údajov za predpokladu, že je tu jeden z nasledovných dôvodov:
  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
  2. súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, bol odvolaný,
  3. voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu namietate a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu založeného na oprávnenom záujme,
  4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
  5. dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
  6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanej osobe mladšej ako 16 rokov.
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu – ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, ktorý vykonáva funkciu dozorného orgánu.
 • Právo na obmedzenie spracúvania – ako dotknutá osoba máte právo požadovať od prevádzkovateľa, aby obmedzil spracúvanie vašich osobných údajov. V prípade vyhovenia vašej žiadosti bude prevádzkovateľ  vaše osobné údaje iba uchovávať. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak prevádzkovateľovi oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým prevádzkovateľ neoverí ich správnosť; ak prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby prevádzkovateľ spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzil; vaše údaje už prevádzkovateľ nepotrebuje, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv; alebo ak namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, a to až kým prevádzkovateľ neoverí, či jeho oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi na obmedzenie spracúvania.
 • Právo na prenosnosť údajov – ak to nie je v rozpore so zmluvou a platnými právnymi predpismi máte právo žiadať, aby vám prevádzkovateľ poskytol Vaše osobné údaje v elektronickej forme, ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Rovnako máte právo požiadať prevádzkovateľa, aby Vaše osobné údaje preniesol vybranej spoločnosti priamo on.
 • Právo namietať -  máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) (vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci) alebo f) (oprávnený záujem prevádzkovateľa) Nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Vyššie uvedené práva môžete ako dotknutá osoba vykonávať prostredníctvom žiadosti, s ktorou sa môžete na nás kedykoľvek obrátiť e-mailom na: info@sfa.sk